gree
Okiem praktyka 15 maj
Swegon

Wysokiej jakości i prawidłowo serwisowany system wentylacji, odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymywaniu bezpiecznego i zdrowego klimatu w pomieszczeniach

Według WHO (World Health Organization) „niewłaściwy system wentylacji obniża jakość powietrza w budynku i może przyczyniać się do rozprzestrzeniania niebezpiecznych chorób”.

Korzyści, jakie daje wysokiej jakości system wentylacyjny w celu zwiększenia komfortu, zdrowia, jak i wydajności osób przebywających w zamkniętych pomieszczeniach są bezdyskusyjne. Badania pokazują, iż zwiększenie ilości świeżego powietrza nawiewanego bezpośrednio do pomieszczeń, połączone z minimalizacją recyrkulacji, mają znaczący wpływ na ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób w budynkach.

Poniżej przedstawiamy trzy najważniejsze zalecenia, dotyczące systemów wentylacyjnych w okresie „COVID-19”:

1. Przeprowadzaj regularne czynności serwisowe zgodnie z instrukcjami konserwacji

Wysokiej jakości serwis, przeprowadzany przez wykwalifikowanych techników, jest kluczowy w zapewnianiu bezpiecznej i ekonomicznej pracy całego systemu wentylacyjnego. Personel serwisowy powinien przestrzegać szczegółowych zaleceń higienicznych i wytycznych podanych przez odpowiednie jednostki. Zaleca się noszenie odzieży ochronnej i dokładne mycie rąk, zarówno przed jak i po zakończeniu czynności serwisowych.

2. Ustaw ciągłą pracę systemu wentylacji

Najlepszym rozwiązaniem, w okresie zagrożenia epidemicznego jest wentylacja pomieszczeń 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z możliwością zmniejszonej krotności wentylacji podczas nieobecności ludzi. Jeśli system wentylacyjny nie może pracować 24 godziny na dobę, to zaleca się wentylację przynajmniej przez dłuższy czas przed i po przebywaniu w nim ludzi, tak aby zapewnić lepsze oczyszczenie powietrza wewnętrznego.

3. Wyeliminuj niekontrolowaną recyrkulację powierza

Aby uzyskać najlepszą jakość powietrza w pomieszczeniach, zalecamy ograniczenie do minimum ilość niekontrolowanego powietrza recyrkulacyjnego. W przypadku central wentylacyjnych z obrotowymi wymiennikami ciepła, ważne jest aby urządzenia fabrycznie wyposażone były w sektor czyszczący z zaawansowaną automatyką sterującą.

Sektor czyszczący zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczonego powietrza do części nawiewnej.

Kolejna bardzo ważna sprawa to prawidłowa konstrukcja centrali wentylacyjnej oraz zawansowane układy automatycznej regulacji.

Aby zminimalizować wyciek powietrza i uniknąć przedostawania się zanieczyszczonego powietrza do instalacji nawiewnej, należy zapewnić prawidłową różnicę ciśnień pomiędzy nawiewem a wywiewem. W przypadku central wentylacyjnych bardzo ważne jest ustawienie wentylatorów, tak, aby oba znajdowały się za wymiennikiem ciepła, patrząc od strony przepływu powietrza.

VVX - Rotacyjny wymiennik

Prawidłowa konstrukcja centrali wentylacyjnej w połączeniu z zawansowanym układami automatycznej regulacji, zapewnią odpowiednią różnicę ciśnień pomiędzy nawiewem a wywiewem. Takie rozwiązanie zabezpiecza przed przedostawania się zanieczyszczonego powietrza do nawiewu.

Wszystkie centrale firmy Swegon z typoszeregów: GOLD, SILVER C i COMPACT są zaprojektowane z wentylatorami umieszczonymi we właściwej pozycji, a centrale w wymiennikami obrotowymi standardowo wyposażone w sektory czyszczące. Powyższe rozwiązania w połączeniu z wysoką jakością wykonania oraz zawansowaną fabryczną automatyką, dają gwarancję obniżenia niekontrolowanej recyrkulacji powietrza w centrali wentylacyjnej do poziomu poniżej 1% i to zarówno dla urządzeń z obrotowymi jak i płytowymi wymiennikami ciepła.

System sterowania central GOLD posiada również specjalną, unikalną funkcję kontrolną, którą nazywamy Carry Over Control. System na bieżąco kontroluje prędkość obrotową wymiennika rotacyjnego, a w przypadku niskich przepływów powietrza, obroty rotacyjnego wymiennika ciepłą są zmniejszane w celu zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza, koniecznego do jego oczyszczenia.

Funkcję tę można łatwo aktywować za pomocą panelu sterowania central GOLD.

Poniższy klip wideo wyjaśnia, w jaki sposób funkcja ta zapewnia stały dopływ czystego powietrza do wentylowanych pomieszczeń

Podsumowując, w obliczu zagrożeń spowodowanych wirusami zalecamy:

  • Serwisować urządzenia zgodnie z instrukcjami i przestrzegać higieny w trakcie prac serwisowych
  • Utrzymywać ciągłą pracę systemu wentylacji przy minimalnej ilości powietrza recyrkulowanego
  • Regularnie sprawdzać prawidłowe ustawienie urządzeń m.in. w celu unikania ryzyka niekontrolowanej recyrkulacji powietrza, prowadzącego do przedostawania się zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń wewnętrznych.

Uważamy, iż w obliczu zagrożeń wirusowych są to działania które są najprostsze i najważniejsze do wprowadzenia w krótkim okresie. W dłuższej perspektywie, należy dążyć do szerokiego uświadamiania społeczeństwa oraz całej branży HVAC do korzyści jakie daje wysokiej jakości system wentylacyjny.

Zachęcamy, aby wszystkie zainteresowane strony, aktywnie współpracowały w celu zwiększenia wiedzy na temat zdrowego klimatu w pomieszczeniach, dzieląc się swoimi najlepszymi praktykami.

Swegon jest aktywną częścią organizacji branżowych takich jak np. Eurovent, która publikuje zalecenia dotyczące zapobiegania przedostawaniu się powietrza wywiewanego do części nawiewnej.

Nasze długoletnie doświadczenia są uwzględniane w licznych normach certyfikacyjnych oraz nowych wymogach unijnych.