Regulamin

 1. 1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Hvacpr.pl przez Użytkowników

1.2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej Hvacpr.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.

1.3. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

 

 1. 2. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Hvacpr – serwis dostępny w domenie internetowej www.hvacpr.pl, służący w szczególności prezentacji towarów, porównywaniu towarów oferowanych przez sklepy internetowe którego operatorem jest Eanhunter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235 zarejestrowana w Sądzie w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570528, REGON 362197670, NIP 9671366359, dane kontaktowe:

Email: office@hvacpr.pl

Adres: Eanhunter Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 235, 85-438 Bydgoszcz

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu Hvacpr.pl i/lub Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin

SKLEP – sklep internetowy współpracujący z Eanhunter Sp. z o.o. w ramach Hvacpr.pl na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w serwisie Hvacpr.pl swoje towary

KONTO – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Hvacpr pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Hvacpr

TOWAR – nowy produkt oferowany przez Sklepy

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

REGULAMIN – niniejszy dokument.

 

 1. Ogólne warunki korzystania z serwisu Hvacpr.pl

3.1. Serwis Hvacpr nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o ofertach handlowych Sklepów.

3.2. Użytkownik może korzystać z serwisu Hvacpr  za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, urządzenia mobilne), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Serwis Hvacpr  zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies

3.3. Serwis Hvacpr  umożliwia Użytkownikowi:

 1. uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy,
 2. przejście na strony Sklepów promowanych w serwisie Hvacpr,

3.4. Serwis Hvacpr  dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie Hvacpr  były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Serwis Hvacpr zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w serwisie Hvacpr i na stronie internetowej Sklepu;

3.5. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Serwis Hvacpr  nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:

 1. za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie Hvacpr ,
 2. z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,
 3. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna - sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,
 4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w serwisie Hvacpr przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży

 

 1. Rejestracja i konto użytkownika

4.1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie Hvacpr jest bezpłatne.

4.2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego http://hvacpr.pl/zarejestruj

4.3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Administratorowi przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji - prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną.

4.4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto http://hvacpr.pl/edytuj-dane

4.5. Możliwość korzystania z usług Serwisu może zostać uzależniona od potwierdzenia przez Użytkownika jego danych osobowych odpowiednim dokumentem (np. dowodem osobistym, odpisem lub zaświadczeniem z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON itp.) w sposób wskazany przez Organizatorów, w tym poprzez zobowiązanie Użytkownika do przesłania kserokopii dokumentu pocztą lub jego skanu drogą elektroniczną.

4.6. Przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego traktuje się jako:

 1. zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług Serwisu, - zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
 2. zgodę Użytkownika na otrzymywanie materiałów reklamowych od Administratora;

4.7. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w Serwisie.

4.8. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.

4.9. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu:

 1. na swoje żądanie - wyrażone w drodze e-mailowej;
 2. bez swojej zgody - w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.

4.10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik - wyrejestrowany z Serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.

 

 1. Dane osobowe i polityka prywatności

5.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Hvacpr zgodnie z RODO jest Eanhunter Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 235, 85-438 Bydgoszcz.

5.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z zgodnie z RODO w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu Hvacpr, a w szczególności świadczenia usług, archiwizacji, ulepszania serwisu Hvacpr, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów Hvacpr jak i podmiotów współpracujących

5.3. Hvacpr przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Hvacpr z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Hvacpr zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Hvacpr sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu Hvacpr

5.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Hvacpr w ramach serwisu Hvacpr

5.5. Użytkownicy mogą przeglądać serwis Hvacpr bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych przestają być Użytkownikami anonimowymi. Użytkownik podając swoje dane osobowe, zgadza się na zbieranie i używanie ich przez Hvacpr w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, czyli na potrzeby świadczenia usług przez Hvacpr, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem serwisu Hvacpr, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w serwisie Hvacpr

5.6. Podczas korzystania z serwisu Hvacpr, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:

 1. przy rejestracji sklepu w serwisie Hvacpr (Email,Imię,Nazwisko,Telefon)
 2. przy zapisaniu się do newslettea (Email)

5.7. Okazjonalnie w serwisie Hvacpr organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkowników używane są do promowania kolejnych produktów i usług. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach

5.8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa

5.9. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w serwisie Hvacpr swoich danych osobowych, Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do serwisu Hvacpr o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Hvacpr.

5.10. W przypadku udostępnienia w serwisie Hvacpr usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych serwisu Hvacpr i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez wejście na adres http://hvacpr.pl/newsletter/wyrejestruj

5.11. Serwis Hvacpr wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych(np. o regionie, z którego następuje połączenie)

5.12. Serwis Hvacpr informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Hvacpr.pl używane są przez Hvacpr pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Hvacpr.pl. Uzyskane przez Hvacpr informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Hvacpr informuje, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron serwisu Hvacpr może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

 

 1. Zasady dotyczące przerw technicznych w działaniu serwisu

6.1. Serwis Hvacpr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Hvacpr. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Hvacpr stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych

6.2. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis Hvacpr dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne

6.3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji serwisu związanych z porównywaniem ofert sklepowych

6.4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Hvacpr inny niż wskazany w powyższym pkt. 8.4.

 1. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez serwis Hvacpr

7.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Eanhunter Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 235, 85-438 Bydgoszcz bądź poprzez wysłanie e-maila na adres: office@hvacpr.pl

7.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji

7.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez serwis Hvacpr

7.5. Serwis Hvacpr zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez serwis Hvacpr.

 

 1. Postanowienia końcowe

8.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, serwis Hvacpr poinformuje o tym Użytkowników na stronach hvacpr.pl. Zmiany w niniejszym regulaminie wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez serwis Hvacpr na stronach hvacpr.pl

8.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny;

8.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2017