Wiadomości 26 wrz
Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński: Decyzja środowiskowa dla elektrowni jądrowej jest przygotowana rzetelnie

- Decyzja środowiskowa wydana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska dla elektrowni jądrowej na Pomorzu jest rzetelnie przygotowana i poprzedzona m.in. analizą ponad 19 tys. stron dokumentacji oraz uzgodnieniami transgranicznymi z 14 państwami. Eksperci GDOŚ ocenili całą dokumentację, żeby upewnić się co do pozytywnej oceny środowiskowej. Pierwsza polska elektrownia jądrowa będzie miała pozytywny wpływ na emisyjność polskiej gospodarki – powiedział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Decyzja wydana przez organ jest kluczowym pozwoleniem uzyskiwanym w procesie inwestycyjnym, ponieważ kolejne zgody administracyjne, w tym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz pozwolenie na budowę, muszą być zgodne z ustaleniami i warunkami zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przesądza o wariancie lokalizacyjnym pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, w lokalizacji – Lubiatowo-Kopalino, określa m.in. warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji obiektu, wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji projektowej, wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, a także nakłada obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Decyzja środowiskowa wydana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska to kluczowy kamień milowy w procesie pozwoleniowym projektu jądrowego – przesądza ona o miejscu ulokowania pierwszej polskiej elektrowni jądrowej i dostarcza szeregu informacji istotnych z punktu widzenia kolejnych etapów, przede wszystkim projektowania. Plany Rządu RP dotyczące przebudowy miksu energetycznego są jednymi z najbardziej ambitnych w Europie. Skala wyzwań oraz tempo zmian są ogromne, dlatego tak ważna jest terminowa realizacja dużych i skomplikowanych projektów inwestycyjnych, takich jak budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, która zostanie zrealizowana zgodnie z zaplanowanym harmonogramem

– powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest jednym z najważniejszych etapów w procesie pozwoleniowym i znacząco przybliża nas do momentu rozpoczęcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Określa ona warunki, jakie należy spełnić, by móc zrealizować inwestycję jądrową w zgodzie z przepisami i wymogami środowiskowymi zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi. W imieniu spółki pragnę podziękować przedstawicielom Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska za współpracę w ramach prowadzonej procedury środowiskowej i wydanie przedmiotowej decyzji

– podkreśla Mateusz Berger, prezes zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

Wydanie przez GDOŚ decyzji środowiskowej poprzedzone było złożeniem przez spółkę PEJ pod koniec marca 2022 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko (Raport OOŚ), będącego pierwszym tego typu kompleksowym opracowaniem w Polsce sporządzonym dla elektrowni jądrowej. Projekt decyzji był opiniowany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz Ministra Klimatu i Środowiska.