Najlepsze pompy ciepła - przegląd 2023
Wiadomości 27 kwi 2021
Operacja Czysta Rzeka – biznes płynie z ekologicznym nurtem

Operacja Czysta Rzeka – biznes płynie z ekologicznym nurtem. 4672 wolon­ta­riu­szy, 343 szta­bów, 214 akcje w 14 woje­wódz­twach – te rekordowe liczby przejdą do histo­rii 3 edy­cji Operacja Czy­sta Rzeka 2021, czyli sprzą­ta­nia pol­skich rzek i oko­lic. Ponadto poka­zują, że spo­łeczna odpo­wie­dzial­ność biznesu to nie moda, a pod­stawa funk­cjo­no­wa­niu wielu orga­ni­za­cji. Coraz wię­cej przed­się­biorstw nie tylko anga­żuje się w dobre prak­tyki, lecz także roz­wija całą stra­te­gię CSR. Co cie­kawe, spo­łeczna odpo­wie­dzial­ność biznesu staje się wyma­ga­niem spo­łe­czeństw na całym świe­cie.

Ini­cja­tywa Operacja Czy­sta Rzeka to pierw­sza w histo­rii sko­or­dy­no­wana akcja spo­łecz­nego sprzą­ta­nia rzek na całej ich dłu­go­ści. Z uwzględ­nie­niem dopły­wów, a także brze­gów i oko­licy. Ma na celu zaan­ga­żo­wanie lokal­nych spo­łecz­no­ści, firm, samo­rzą­dów, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, a także tury­stów do sprzątania rzek i tere­nów wokół. Prowadzone działania edukacyjne mają zachęcać do utrzy­ma­nia czy­sto­ści w śro­do­wi­sku na co dzień.

Wiel­kie porządki odby­wały się nad rze­kami i jezio­rami, w lasach i miej­sco­wo­ściach w 14 woje­wódz­twach. Akcja sprzą­ta­nia rzek i oko­lic roz­po­częła się 22 marca w Świa­towy Dzień Wody. Dzia­ła­nia proekologiczne trwały pra­wie mie­siąc, do 17 kwiet­nia. Najliczniej w apel do sprzątania zaangażowali się wolontariusze na Mazowszu. W tym regionie 1215 osób wzięło udział w 104 akcjach. O drugie miejsce dzielnie powalczyło województwo lubelskie – 1093 wolontariuszy uczestniczyło w 78 akcjach. A na trzecim znalazło się Podlasie z 408 wolontariuszami i 23 akcjami.

Co roku akcję wspie­rają lokalni lide­rzy, przed­sta­wi­ciele mediów i życia publicz­nego, arty­ści oraz ludzie kul­tury, m.in.: Jacek Kleyff, Andrzej Sta­siuk, Adam Nowak i Raz Dwa Trzy, Sta­ni­sław Soyka, Urszula Dudziak, Kayah, Marek Kamiń­ski. Pomy­sło­dawcą i orga­ni­za­to­rem Ope­ra­cji Czy­sta Rzeka jest Wydaw­nic­two 5 Strona-wydawca maga­zynu Kra­ina Bugu.

Ekologia w biznesie

Do proekologicznej akcji chętnie przyłączają się osoby prywatne jak i marki, które od lat czyn­nie angażują się w ochronę śro­do­wi­ska. Operacja Czy­sta Rzeka wpi­suje się w sze­reg dzia­łań pro­eko­lo­gicz­nych wielu organizacji, w tym Kry­nicy Vita­min. Pra­cow­nicy firmy zaan­ga­żo­wani w glo­balne sprzą­ta­nie zebrali ponad 3 tony śmieci, tj. 260 worków w szta­bie Kry­nicy Vita­min w Dziad­kow­skiem-Fol­warku.

-„Jeste­śmy szczę­śliwi, bo zro­bi­li­śmy kawał dobrej roboty, ale też smutni, bo odkry­li­śmy w lasach coś strasz­nego, no i to wciąż… kro­pla w morzu” – powie­dział Tomasz Kuła­kow­ski, rzecz­nik pra­sowy Kry­nicy Vita­min i Sztabu Ope­ra­cji Czy­sta Rzeka w Dziad­kow­skiem-Fol­warku.

Nie­czy­sto­ści zbie­rali wzdłuż dróg powia­to­wych pro­wa­dzą­cych do zakładu od Mię­dzy­rzeca Podla­skiego i Łosic, a także po obu brze­gach rzeki Pisz­czanki. W akcji wzięło udział 40 wolon­ta­riu­szy, któ­rzy zgło­sili się na ochot­nika w dniu wol­nym od pracy.

 Dba­nie o śro­do­wi­sko natu­ralne jest waż­nym aspek­tem naszej dzia­łal­no­ści. Redu­ku­jemy ślad węglowy i sta­wiamy nasz biznes po zie­lo­nej stro­nie mocy. W zeszłym roku w zakła­dzie pro­duk­cyj­nym zre­zy­gno­wa­li­śmy z uży­wa­nia oleju opa­ło­wego, wymie­nia­jąc piece w kotłow­niach na gazowe. Zna­cząco ogra­ni­czy­li­śmy pla­stik przy pako­wa­niu pro­duk­tów. Ponadto wyko­rzy­stu­jemy butelki PET pocho­dzące z recy­klingu. Rozwa­żamy moż­li­wość wtór­nego wyko­rzy­sta­nia dwu­tlenku węgla do naszej pro­duk­cji. Jeste­śmy także w trak­cie audytu ener­ge­tycz­nego, który wska­zuje nam dal­sze kie­runki roz­woju– powie­dział Piotr Cza­cho­row­ski, pre­zes Kry­nicy Vita­min.

Wielki finał wydarzenia Operacja Czy­sta Rzeka nastą­pił 17 kwiet­nia, orga­ni­zatorzy podali, że w ramach akcji zebrano ponad 143 tony śmieci. Co ozna­cza, że ponad 9,5 tysiąca wor­ków z róż­nego rodzaju odpa­dami tra­fiło do miejsc uty­li­za­cji. A są to dane jedy­nie z ponad 50% akcji, podsumowanie całego wydarzenia odbędzie się 29 sierpnia w Janowie Podlaskim. Siła oddziaływania inicjatywy, pozytywny odbiór i rekordowe zaangażowanie wolontariuszy, sprawia, że Operacja Czysta Rzeka na stałe wpisuje się w strategie biznesowe CSR wielu firm.

Tagi: ekologia