Produkty 16 lis
ROCKWOOL

Zabezpieczenia przeciwpożarowe mają na celu zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru. Ochrona tego typu może mieć formę bierną lub czynną.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe to wszelkiego rodzaju wyroby izolacyjne, chroniące dany element przed utratą parametrów wyjściowych. Ochrona bierna to przede wszystkim powłoki ochronne, stosowane w odniesieniu do konstrukcji stalowych i żelbetowych. Zabezpieczeniem tego typu jest także wełna skalna – niepalny materiał o bardzo wysokich parametrach użytkowych. Ochrona bierna to zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych, ale także zabezpieczenia pożarowe budynków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami  dotyczy konstrukcji lub instalacji w budynkach. Czynna ochrona przeciwpożarowa ma na celu zmniejszenie skutków powstałego pożaru. Wymagane zabezpieczenia przeciwpożarowe powinny być brane pod uwagę już na etapie projektowania obiektu budowlanego. 

Zastosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych umożliwia spełnienie przez obiekt budowlany wymaganej klasy odporności ogniowej, która jest określona w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Warto pamiętać, że ochrona przeciwpożarowa musi dotyczyć nie tylko konstrukcyjnych elementów budynków. Równie istotne są zabezpieczenia przeciwpożarowe przewodów instalacyjnych. Ich zadaniem jest zapewnienie funkcjoniwania w czasie pożaru oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia w sytuacji wystąpienia pożaru w celu ochrony innych materiałów przed zapaleniem oraz zapobiegnięcia rozszczelnieniu się kanałów wentylacyjnych i przedostaniu się ognia i dymu do stref pożarowych występujących w innych strefach budynku. 

 Zobacz zabezpieczenia przeciwpożarowe od Rockwool

ROCKWOOL