Wiadomości 25 sty 2018
Jak zmiany prawie wodnym wpłyną na inwestycje w 2018 roku?

Rok 2018 niesie za sobą szereg obostrzeń dla inwestorów i wykonawców. Muszą zmierzyć się z regulacjami prawnymi, które weszły w życie od 1 stycznia 2018. Zmiany obejmują prawo wodne, zamówienia publiczne oraz kodeks cywilny. Rok 2018 niesie ze sobą także nowelizację kodeksu urbanistyczno-budowlanego oraz wdrożenie zmian w projekcie ustawy o jawności życia publicznego.

Prawo wodne
1 stycznia tego roku powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Nowy podmiot powstał na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne dla zapewnienia sprawniejszego zarządzania naszym wielkim dobrem wspólnym, jakim są zasoby wodne. Od tego roku uzyskanie oceny wodnoprawnej jest konieczne w przypadku inwestycji, które mogą wpływać na środowisko. Wody Polskie są organem odpowiedzialnym za wydawanie zgód wodnoprawnych. Na mocy ustawy wygasły decyzje o lokalizacji inwestycji publicznych oraz o warunkach zabudowy dotyczących nieruchomości zagrożonych powodzią wydane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Procedury wydawania oceny i warunki jej uzyskania
Ocena wydawana jest w odpowiedzi na wniosek inwestora planującego realizację inwestycji. Wnioski o wydanie oceny wodnoprawnej następnie będą badane pod kątem wpływu inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Podmioty uzyskają ocenę w przypadku gdy dane przedsięwzięcie w ogóle nie wpływa na środowisko lub gdy jego wpływ jest korzystny. Jeśli organ uzna, że oddziaływanie jest negatywne decyzja zostanie wydana dopiero po spełnieniu przez wnioskodawcę szczególnych warunków. Wnioskodawca musi wykazać podjęcie wszelkich działań w celu łagodzenia skutków negatywnego oddziaływania na stan wód, a także istnienie nadrzędnego interesu publicznego oraz korzyści związanych z realizacją inwestycji (przeważających nad korzyściami związanymi z osiągnięciem celów środowiskowych). Przy czym ustawa wymaga, żeby korzyści te nie mogły zostać osiągnięte przy zastosowaniu innych działań. Jeżeli wnioskodawca wykaże, że spełniono powyższe przesłanki, to ocena wodnoprawna zostanie wydana. W przeciwnym razie inwestor spotka się z odmową wydania takiej oceny.

Kiedy warunki zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nie wygasają?

Ustawa wprowadza jednak wyjątki od ogólnej zasady wygaśnięcia tych decyzji. Pierwszy z wyjątków odnosi się do decyzji dotyczących rozbudowy, przebudowy, odbudowy istniejących obiektów liniowych. Nie wygasły również decyzje o warunkach zabudowy (o lokalizacji inwestycji celu publicznego), na podstawie których przed dniem 01 stycznia 2018 r. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszenia i organ nie wniósł sprzeciwu. Nie wygasły również te decyzje dotyczące zagospodarowania terenu niezwiązanego z wykonywaniem robót budowlanych lub polegającego wyłącznie na budowie drogi rowerowej, urządzeń melioracji wodnych lub budowli przeciwpowodziowych.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że uzgodnień w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) dokonują dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich. Biorąc powyższe pod uwagę, o uzgodnienie projektu: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy też decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź warunków zabudowy, należy występować do właściwego miejscowo dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

Chcesz dowiedzieć się więcej? >>>

Źródło: http://www.kzgw.gov.pl