SMAY - Klapy pożarowe
Wiadomości 15 sty 2020
54 miasta rozpoczęły wyścig po granty z Programu „Rozwój Lokalny”

Program „Rozwój Lokalny” jest dla 54 polskich miast szansą na wsparcie doradcze w zrównoważonym rozwoju. Około 15 najlepszych projektów otrzyma środki grantowe na realizację kompleksowych i modelowych projektów rozwojowych. Dziś w Warszawie przedstawiciele wybranych w konkursie ośrodków spotkali się z minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzatą Jarosińską-Jedynak. Pomoc w przygotowaniu projektów wesprze Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy. Spotkanie z ekspertami Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów i Norweskiego Związku Władz Regionalnych i Lokalnych rozpoczyna intensywne starania o finansowanie rozwoju miast.

Ukierunkowany rozwój zrównoważony

- Choć tylko część projektów otrzyma granty, to wszyscy samorządowcy korzystający ze wsparcia doradczego mają szansę na przygotowanie wysokiej jakości dokumentacji projektów rozwojowych. Wsparcie doradcze ułatwi osiągniecie celów określonych w etapie kwalifikacji wniosków. A to pozwoli na znalezienie w przyszłości finansowania dla działań rozwojowych z różnych źródeł – mówiła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wsparcie w programie można pozyskać na działania poprawiające jakość życia mieszkańców małych i średnich miast między innymi poprzez projekty w zakresie poprawy jakości powietrza - przejście na odnawialne źródła energii czy niskoemisyjny transport publiczny, ograniczania bezrobocia i migracji zarobkowej do dużych ośrodków miejskich, wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki oraz wzmacnianie lokalnego rynku pracy. To także szansa na realizację projektów, które wpisują się w politykę mieszkaniową. Program kładzie również nacisk na wzmocnienie i poprawę funkcjonowania administracji samorządowej.

Samorządowcy spotkaniem z ekspertami w Warszawie rozpoczęli intensywną pracę nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego przy kompleksowym wsparciu ze strony doradców Związku Miast Polskich i Norweskiego Związku Władz Regionalnych i Lokalnych. Czas trwania tej fazy będzie uzależniony od tempa prac wnioskodawców i przebiegu współpracy z ekspertami. Potrwa około 6 miesięcy.

- Program Rozwój lokalny to wsparcie małych ojczyzn. Prowadzona przez nas polityka zrównoważonego rozwoju ma na celu eliminację różnic społecznych i gospodarczych między regionami, które w tej chwili są zauważalne nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Te dysproporcje widać szczególnie między aglomeracjami miejskimi a małymi miastami czy terenami wiejskimi. Granty z funduszy norweskich na kompleksowe projekty rozwojowe pozwolą zredukować te różnice – mówił podczas inauguracji programu minister Jerzy Kwieciński.

Uruchomiony w kwietniu 2019 Program Rozwój Lokalny, o całkowitym budżecie 117,6 mln euro (z których 100 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 17,6 mln euro wkład krajowy) jest realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Operatora Programu, we współpracy z Partnerem Programu z Państwa-Darczyńcy: Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) oraz partnerem międzynarodowym – Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W ramach programu w dwuetapowym naborze wybranych i wdrożonych zostanie około 15 kompleksowych, zintegrowanych, horyzontalnych projektów rozwojowych o wartości 3-10 mln euro każdy (będą wdrażane do końca kwietnia 2024r.). Wypracowane rozwiązania będą upowszechniane wśród wszystkich samorządów.

Program „Rozwój Lokalny”

6 maja 2019 uruchomiono nabór w ramach programu dla 255 miast średnich. W wyniku naboru złożono 213 zarysów projektów a następnie oceni merytorycznej poddano 212 z nich. W wyniku decyzjo Komitetu ds. Wyboru Projektów, zatwierdzonej później przez Operatora do kolejnego etapu naboru trafiły 54 zarysy (13 zarysów znalazło się na liście rezerwowej). Informacja w tej sprawie pojawiła się na stronie dedykowanej funduszom norweskim www.eog.gov.pl 19 grudnia 2019. Wszyscy wnioskodawcy otrzymali też indywidualne informacje dotyczące oceny ich zarysów.

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Polska już po raz trzeci będzie korzystać z tych środków. Do dyspozycji na lata 2014-2021 (okresy wdrażania Funduszy norweskich i funduszy UE nie pokrywają się) mamy 809 milionów euro. Umowa na realizację Programu „Rozwój lokalny” opiewa na sumę – 117,6 milionów, z czego 15% tej kwoty, czyli 17,6 mln euro to wkład krajowy.

Program „Rozwój lokalny” ma na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardów życia dla wszystkich mieszkańców małych i średnich miast.

Zamknij Kup kamerę Bosch taniej o 150zł! Kup kamerę Bosch taniej o 150zł!