Klimatyzatory dla architektów wnętrz 2024
Produkty 13 lis
Armacell
Obniżenie śladu węglowego otulin Tubolit DG Plus o 75% – korzyść dla środowiska i dodatkowe punkty w certyfikacji

fot. Armacell

Instytut Techniki Budowlanej (ITB) w Warszawie – w ramach Planu optymalizacji dla produktu Tubolit DG Plus firmy Armacell – wykazał redukcję wbudowanego śladu węglowego aż o 75 % w stosunku do wyników z 2016 roku, jak również poprawę parametrów w pięciu innych kategoriach. To wynik poczynionych przez firmę inwestycji oraz innowacyjnych wdrożeń. Najnowsza generacja produktów Tubolit DG Plus to jeszcze większe korzyści dla środowiska oraz dodatkowe punkty podczas zielonej certyfikacji inwestycji.

Polietylenowe izolacje Tubolit DG Plus to uwzględniający typowe dla rur PP/PEX średnice system ochrony instalacji pomagający zmniejszyć wpływ budynku na środowisko. Elastyczna zamknięto komórkowa pianka pozwala ograniczyć straty energii powstające na przesyle, zredukować poziom hałasu dzięki właściwościom akustycznym oraz postawić barierę dla dyfuzji pary wodnej, zapobiegać kondensacji wilgoci na powierzchni instalacji, tym samym przedłużając ich żywotność oraz czas eksploatacji. Jako jedne z pierwszych na rynku elastycznych polietylenowych materiałów do izolacji instalacji, zyskały deklarację środowiskową EPD (Environmental Product Declarations) typu III (od kołyski do bramy z opcjami) wykazującą oddziaływanie na środowisko związane z procesem produkcji, użytkowaniem i utylizacją produktu.

Plan optymalizacji LCA (Life Cycle Assessment (oceny cyklu życia) wykonany przez ITB opierał się na porównaniu wyników z 2016 do tych z 2021 roku. Analiza przygotowana w ramach Planu optymalizacji dla Tubolit DG Plus wykazała zmniejszenie wbudowanego śladu węglowego w produkcie o 75%, poprawę w zakresie zmniejszenia ryzyka niszczenia ozonu (Ozone Depletion Potential) o 8% oraz potencjału zakwaszenie gleby i wody o 55%. Wprowadzone przez Armacell zmiany w zakresie produkcji zmniejszyły także ryzyko tworzenia ozonu troposferycznego o 86%, zagrożenia eutrofizacją o 25% oraz m.in. dzięki zwiększeniu wykorzystaniasurowców z recyklingu (pre-consumer i post-consumer) także ograniczyły zagrożenie wyczerpywania abiotycznego zasobów kopalnych o 59%.

Od 2016 r. wdrożyliśmy szereg nowoczesnych rozwiązań w zakładzie w Środzie Śląskiej, które przełożyły się pozytywnie zarówno na oddziaływanie na środowisko, jak również na cykl życia produktu. Wyniki analizy przygotowanej przez niezależny instytut badawczy ITB w Warszawie potwierdziły doskonałe efekty naszych wdrożeń, m.in. redukcję wbudowanego śladu węglowego w produkcji otulin Tubolit DG Plus aż o 75%. To ogromny sukces i kolejny etap na drodze zielonych innowacji Armacell, mówi Maria Witkowska, Technical Manager Europe East, Armacell Poland Sp. z o.o.

Użycie otulin Tubolit DG Plus to również szansa dla projektantów i inwestorów na otrzymanie dodatkowych punktów w ramach certyfikacji dla zielonych budynków.

Jak mówi Maria Witkowska – Taksonomia UE przewiduje dofinansowywanie zrównoważonych projektów, a najnowsze standardy zielonej certyfikacji opierają się na premiowaniu zastosowania produktów, dla których producent przygotował plan działania dla optymalizacji śladu węglowego lub uzyskał zweryfikowaną przez niezależną instytucję redukcję wbudowanego śladu węglowego.

Redukcja śladu węglowego o 75% w produkcji Tubolit DG Plus oznacza m.in. spełnienie wszystkich kryteriów kredytu MR Deklaracji Środowiskowej Produktu w Opcji 2 LEED v.4.1 i jego kwalifikację do 200% współczynnika wagowego tego kredytu. Dla inwestora jest to tożsame z gwarancją uzyskania dodatkowych punktów i możliwością otrzymania lepszego wyniku w procesie certyfikacji.

Tubolit DG Plus spełnia również wymagania kredytu MR Rozpowszechnianie informacji o produkcie i jego optymalizacja - Pozyskiwanie Surowców w Opcji 2 LEED v4.

Produkt jest wykonany przy użyciu wewnętrznego (przedkonsumenckiego) recyklingu w ilości do 41,5% i zewnętrznego (poużytkowego recyklingu) w ilości do 21,8%3. Ze względu na fakt, że poszczególne partie produktu mogą się różnić, aktualne i dokładne informacje na temat zawartości surowca z recyklingu można uzyskać od producenta po otrzymaniu dostawy.

Zielone korzyści

Zastosowanie otulin Tubolit DG Plus Armacell pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku. Przewodność cieplna otulin na poziomie nie większym niż 0,040 W/(mK) oznacza istotną redukcję strat energetycznych, a tym samym mniejszą ilość gazów cieplarnianych emitowanych do środowiska. Niższe ryzyko korozji oznacza z kolei mniejszą awaryjność i dłuższą żywotność instalacji.

Te właściwości wyrobu w połączeniu z deklaracją środowiskową ułatwiają dostosowanie się do coraz ostrzejszych wymagań prawnych i oczekiwań rynkowych oraz stanowią ważny element w procesie certyfikacji budynku.

Wykazany w badaniach zredukowany o 75% wbudowany ślad węglowy to dowód na postęp jaki dokonał się w procesie produkcyjnym materiałów budowanych i izolacyjnych w ciągu ostatnich lat i gwarancja, że Tubolit DG Plus to stale rozwijany produkt, pozwalający na osiągnięcie najwyższej konkurencyjności budynku na rynku nieruchomości.

Wykorzystanie Tubolit DG Plus pozwala osiągnąć lepsze wyniki w systemie oceny jakości budynków, niemożliwe do uzyskania przy wykorzystaniu innych rynkowych produktów, których wielkość wpływu na środowisko w ciągu ostatnich lat nie była monitorowana lub nie uległa zmniejszeniu, albo dla których nie zostały opracowane plany redukcji śladu węglowego.