Wiadomości 25 wrz
Jakość powietrza w Polsce wg NIK

fot. Najwyższa Izba Kontroli

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wygłosił w Olsztynie wykład na temat jakości powietrza w Polsce oraz o ochronie środowiska w świetle raportów Izby. To głos w dyskusji podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Uniwersytet w Białymstoku oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Temat: ”Współczesne wyzwania ochrony środowiska”.

Najwyższa Izba Kontroli corocznie ujmuje w swoich planach pracy zagadnienia związane ze środowiskiem i gospodarką wodną. Kontrole dotyczyły m.in. gospodarowania wodą i ściekami, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, gospodarowania odpadami, ochrony przyrody, ochrony przed hałasem. Najnowsza, której wyniki zostały ogłoszone niespełna 2 tygodnie temu dotyczyła ochrony powietrza. Wynikało z niej, że Polska wciąż jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza. Średnioroczne dopuszczalne normy pyłów były niemal dwukrotnie przekraczane. Według Najwyższej Izby Kontroli,  działania stosownych ministerstw, ale także samorządów wojewódzkich i gminnych (z wyjątkiem nielicznych przypadków) były daleko niewystarczające.

Z kontroli NIK jasno wynika, że osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji emisji pyłów i benzo(a)pirenu z sektora komunalno-bytowego, przy obecnym tempie działań naprawczych, może zająć w skali poszczególnych województw objętych kontrolą od 24 do niemal 100 lat. Z danych Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że rocznie z powodu zatrutego powietrza umiera ponad 46 tys. ludzi.

Przemawiając w Olsztynie prezes Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że jednym z najczystszych regionów Polski pod względem jakości powietrza jest właśnie województwo  warmińsko – mazurskie. W czasie wystąpienia przypomniał też wyniki wcześniejszych kontroli, m. in. dotyczącej czystości Bugu. W badanym przez NIK okresie 2007 – 2014 nie nastąpiła znacząca poprawa czystości rzeki, mimo poprawy niektórych wskaźników zanieczyszczeń na dopływach zlewni Bugu. Przyczyną tego były głównie zanieczyszczenia poza granicami Polski, tj. na terenie Ukrainy, gdzie odprowadzano do Bugu nieoczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe. Zwrócił też uwagę na kontrolę z ubiegłego roku dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykazała ona, że Polsce grożą wysokie kary finansowe, które może nałożyć Unia Europejska za złe gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z regulacjami unijnymi Polska powinna w 2020 r. osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (w 2014 r. wyniósł 21%). Niepokój Najwyższej Izby Kontroli budzi fakt, że w 14 z 22 badanych gmin poziom odzyskiwania takich surowców w 2016 r. zmalał. Sytuację powinno poprawić obligatoryjne włączenie do statystyk danych uzyskiwanych od właścicieli punktów skupu surowców wtórnych. NIK stwierdziła ponadto, że w połowie kontrolowanych gmin dane sprawozdawcze, w tym dane o poziomie recyklingu, były nierzetelne. Podsumowując wystąpienie prezes Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że Izba zgłosiła szereg wniosków dotyczących zmian w obowiązujących ustawach. Władze zrealizowały 41 z nich.

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli

gift