Wiadomości 24 mar 2023
Emisje przemysłowe tematem unijnej Rady ministrów ds. środowiska

Zmiany dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED), dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (UWWTD), projekt rozporządzenia ws. opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) oraz proponowane ramy certyfikacji pochłaniania CO2 były głównym tematem unijnej Rady ministrów ds. środowiska, która odbyła się 16 marca 2023 r. w Brukseli. Polska była reprezentowana przez wiceministra klimatu i środowiska Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego.

Podczas posiedzenia Polska zaprezentowała wyniki raportu dotyczącego działań wojennych na środowisko przyrodnicze w Ukrainie.

Ponad rok temu - 24 lutego 2022 r. Rosja dokonała inwazji na Ukrainę. Przekształciła się ona w największy konwencjonalny atak militarny na suwerenne państwo w Europie od czasów II wojny światowej. Kolejną „cichą ofiarą” wojny stało się środowisko przyrodnicze Ukrainy.
 

Ukraińskie straty powodowane są przez pożary, skażenie chemiczne, zanieczyszczenie powietrza, wody. Giną rośliny, zwierzęta, tracimy siedliska. Polska wspierała, wspiera i będzie wspierać Ukrainę w tych trudnych chwilach

– powiedział wiceminister klimatu i środowiska.

Podczaj posiedzenia unijnej Rady ministrów ds. środowiska Polska zaapelowała o wykluczenie Rosji z organizacji międzynarodowych i innych tego typu gremiów środowiskowych.
 

Liczymy na wspólne stanowisko Unii Europejskiej w tej sprawie

– podsumował wystąpienie wiceminister A. Guibourgé-Czetwertyński.

Na posiedzeniu uzgodniono stanowisko Rady do dyrektywy zmieniającej dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych i składowania odpadów, która została przyjęta w 2010 roku. Wniosek zawiera szereg nowych przepisów mających na celu ograniczenie emisji. Polska stanowczo sprzeciwiła się postulatom niektórych państw członkowskich zmierzającym w kierunku dalszego zaostrzenia celów i ambicji proponowanych rozwiązań.
 

Polska nie popiera ambitnych celów wynikających z tego dokumentu, które mogą spowodować dodatkowe koszty dla przedsiębiorców. W zakresie emisji przemysłowych Polsce szczególnie zależy na zapewnieniu, że projekt dyrektywy uniknie tworzenia zbędnych barier administracyjnych oraz rozwiązań mogących powodować, że koszty dostosowania będą wyższe od osiąganych korzyści środowiskowych

– powiedział wiceminister klimatu i środowiska.

W debacie na temat opakowań i odpadów opakowaniowych Polska podkreśliła, że jednym z najważniejszych działań zapobiegających powstawaniu odpadów opakowaniowych jest właściwie wdrażana zasada "zanieczyszczający płaci", rozszerzona odpowiedzialność producenta oraz edukacja społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi oraz świadomych wyborów konsumentów.

Polska przedstawiła także swoje postulaty w dyskusji nad Rozporządzeniem ustanawiającym unijne ramy certyfikacji pochłaniania dwutlenku węgla.

W celu zwiększenia korzyści, wszystkie trzy rodzaje pochłaniania – technologia, rolnictwo oraz lasy – muszą być jednakowo traktowane w ramach systemu certyfikacji. Rozporządzenie to nie może stać się trampoliną tylko dla jednego rozwiązania. Ważne jest także uwzględnienie różnorodnych technologii i sposobów pochłaniania, a także materiałów pochodzenia biologicznego do długoterminowego składowania
– zaznaczył wiceminister A. Guibourgé-Czetwertyński.

Dla Polski duże znaczenie ma proces decyzyjny, gdyż póki co kluczowe kwestie zostały wyłączone z faktycznego zakresu rozporządzenia i mają być rozstrzygane poprzez akty delegowane, co nie jest dla Polski korzystne. Państwa członkowskie muszą mieć faktyczny wpływ na kształt proponowanych rozwiązań.

Ministrowie omówili także wniosek dotyczący zmienionej dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, który Komisja przedstawiła w październiku 2022 r. Na tym etapie Polska nie popiera zaproponowanych w dokumencie rozwiązań. W ocenie Polski konieczne jest dostosowanie zapowiadanych, ambitnych obowiązków do obecnej sytuacji danego kraju w zakresie poziomu wdrażania dyrektywy ściekowej, tak aby jej wymogi były realistyczne i możliwe do spełnienia.