Smay klapy
Wiadomości 1 paź 2020
APATOR
Grupa Apator planuje rozszerzenie oferty software’u o rozwiązania dla sektora gazowniczego

Spółki informatyczne Grupy Apator wyspecjalizowały się w tworzeniu rozwiązań software’owych wspierających zarządzanie siecią elektroenergetyczną. Strategia biznesowa Grupy Apator przewiduje między innymi rozwój rozwiązań i usług w zakresie automatyzacji pracy sieci, w tym dywersyfikację tego obszaru biznesu o inne media. Realizując te plany strategiczne, w dniu 29 września br. Apator Elkomtech SA (spółka zależna Apator SA) zawarła przedwstępną umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) spółki ATREM SA obejmującej działalność w zakresie IT. Docelowo przejęcie działu IT spółki ATREM SA pozwoli rozszerzyć ofertę Grupy o narzędzia informatyczne dla sektora gazowniczego. Wartość ZCP określono w umowie na około 4 mln zł.

Dwie linie biznesowe w portfolio Grupy Apator rozwijają rozwiązania informatyczne dla sektora energetycznego - łódzki Apator Elkomtech specjalizuje się w implementacji systemów do sterowania i nadzoru siecią elektroenergetyczną, zaś zielonogórski Apator Rector dostarcza autorskie systemy informatyczne wspomagające efektywne zarządzanie majątkiem sieciowym. W dn. 29 września 2020 r. Apator Elkomtech SA zawarł przedwstępną umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ATREM SA z Bydgoszczy, co w przypadku zawarcia umowy przyrzeczonej będzie skutkowało przejęciem kompetencji i wypracowanych rozwiązań zespołu IT. ATREM posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania dla branży gazowniczej oraz dobrą znajomość procesów związanych z przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych.

Sektor energetyczny oraz gazowy podlegają dynamicznej transformacji, która wymusza konieczność dostosowania infrastruktury i technologii do nowych wyzwań. Dostarczanie mediów użytkowych (energii elektrycznej, ciepła czy gazu) w sposób zoptymalizowany pod względem kosztowym i jakościowym oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw nie są dziś możliwe bez inwestycji w rozwiązania software’owe. W przypadku energetyki dodatkowym, niezwykle istotnym wyzwaniem jest skuteczna integracja coraz większej ilości źródeł rozproszonych.

Sektor utilities korzysta dziś z szeregu narzędzi cyfrowych wypracowanych w spółkach informatycznych Grupy Apator. Rozwiązania Apator Rector są wykorzystywane przez spółki energetyczne do zarządzania majątkiem oraz operacjami dokonywanymi na sieci elektroenergetycznej. Z kolei Apator Elkomtech jest producentem systemu sterowania i nadzoru SCADA (WindEx) wraz z oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie sieciami energetycznymi oraz systemem automatycznej rekonfiguracji sieci w celu przywrócenia zasilania.

Grupa Apator planuje wykorzystać doświadczenie nabyte w efekcie współpracy ze spółkami energetycznymi, rozwijając ofertę software’ową w sektorze gazowniczym. Wraz z przejęciem zasobów IT spółki ATREM, Apator Elkomtech pozyska rozwiązania, które bydgoska spółka wypracowała dla spółek segmentu gazowniczego. Inwestycja pozwoli na przygotowaniekompleksowej oferty w oparciu o inteligentne urządzenia pomiarowe, które w swoim portfolio posiada z kolei tczewski Apator Metrix, będący wiodącym producentem gazomierzy w Europie.

Łączenie kompetencji zespołów informatycznych własnych oraz docelowo pozyskanych w wyniku przejęcia części przedsiębiorstwa ATREM pozwoli Grupie Apator rozwijać oprogramowanie i systemy ICT m.in. w obszarach kolekcji danych z urządzeń telemetrycznych czy systemów GIS’owych dla klientów z branży gazowniczej.

Podjęte działania są kolejnym krokiem realizacji strategii biznesowej Grupy Apator, która zakłada konsekwentną rozbudowę portfolio rozwiązań IT, skierowanych nie tylko do sektora elektroenergetycznego, ale także innych, perspektywicznych branż – podkreśla Tomasz Łątka, Członek Zarządu Apator SA i Prezes łódzkiej spółki Apator Elkomtech. - Dzięki połączeniu zasobów oraz know-how spółek Apator Elkomtech, Apator Rector oraz ATREM, Grupa Apator dostarczy wartość dodaną klientom segmentu Gaz jako dostawca kompletnych rozwiązań systemowych.

Apator Elkomtech SA i ATREM SA ustaliły, że zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi w dniu 6 listopada 2020 r. Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest wyrażenie zgody na sprzedaż ZCP przez walne zgromadzenie ATREM SA. Wartość ZCP określono w umowie na około 4 mln zł, a zapłata nastąpi w 3 transzach.

APATOR