Promocje 14 maj
Zwrot 555 zł za pompę ciepła do podgrzewania wody | Kospel

fot. Kospel

Otrzymasz zwrot 555 zł za zamontowaną pompę ciepła HPI-4 … jeśli Polska wygra z Senegalem różnicą 2 bramek w meczu MŚ w Rosji w dn. 19.06.2018r.

Zasady promocji:

 1. Kup i zainstaluj pompę ciepła HPI-4 a następnie zgłoś swój udział w Promocji wypełniając formularz.

 2. Kibicuj Polakom podczas meczu z Senegalem.

 3. Jeśli Polska wygra różnicą 2 bramek otrzymasz zwrot 555 zł na konto.

 

Regulamin promocji:

 1. Regulamin określa zasady promocji „Zwrot 555 zł za montaż pompy ciepła HPI-4”, zwanej dalej „Promocją”.

 2. Organizatorem Promocji jest KOSPEL S.A. z siedzibą w Koszalinie, ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000047150, NIP 669-13-11-816, kapitał zakładowy: 851.925,00 PLN, e-mail: info@kospel.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, mających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią jednocześnie następujące warunki:

  • w okresie od 10.05.2018r do 15.06.2018 r. kupią i zamontują na własny użytek pompę ciepła HPI-4 (data produkcji pompy nie może być starsza niż 01.05.2018r.),

  • do 18.06.2018r. zgłoszą udział w promocji poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, do którego załączą skan faktury zakupu oraz zdjęcie zainstalowanej pompy i zdjęcie tabliczki znamionowej,

  • imię, nazwisko i adres na fakturze zakupu muszą być zgodne z danymi osoby podanymi na formularzu zgłoszeniowym,

  • wskażą konto bankowe, na które zostanie przekazana nagroda.

   zwanych dalej „Uczestnikami”.

 4. Nagrodą w promocji jest kwota 555 zł, która zostanie przelana na konto wskazane przez Uczestnika po spełnieniu następujących warunków:

  • Uczestnik spełni kryteria określone w pkt. 3,

  • reprezentacja Polski wygra z reprezentacją Senegalu różnicą co najmniej 2 bramek w meczu Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Rosji w dn. 19.06.2018r.

 5. Jeden Uczestnik ma prawo otrzymania jednej nagrody.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji przesłanych przez Uczestnika danych i dokumentów oraz możliwość oględzin zamontowanej pompy przez wskazanego przez siebie przedstawiciela.

 7. Nagroda zostanie przelana na wskazane konto najpóźniej w ciągu 30 dni po weryfikacji zgłoszenia i przesłanych dokumentów.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania promocji w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej funkcjonowania, usunięcia niejasności, uproszczenia, zapobiegania nadużyciom, wprowadzenia dodatkowych opcji lub innych istotnych potrzeb Organizatora, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie www.kospel.pl/ …

 9. Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w promocji będą przyjmowane przez Organizatora w terminie do 19.06.2018r. i rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania.

 10. Jedynym dokumentem określającym warunki promocji jest niniejszy Regulamin dostępny na stronie www.kospel.pl/ … Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących promocji mają jedynie charakter informacyjny.

 11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa a w szczególności Kodeks cywilny. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2018r.,

Więcej szczegółów promocji

Pompa ciepła HPI-4Formularz zgłoszeniowy

gift