Wiadomości 10 sty
Prognozowana koniunktura na 2020 rok

Po roku 2019 – kolejnym bardzo dobrym roku w gospodarce Polski, koniunktura w 2020 r. będzie również dobra. Niestety wyraźniej zaznaczy się spowolnienie gospodarcze, wynikające ze słabszego popytu zagranicznego. Umiarkowane pogorszenie koniunktury zobaczymy w eksporcie, ale także w niższej dynamice inwestycji, głównie w sektorze prywatnym. Dynamika PKB w 2019 r. wyniosła ok. 4,2%, a w 2020 r. prawdopodobnie wyniesie 3,6%. Będzie to oznaczać umiarkowane spowolnienie wzrostu. W najbliższych kwartałach popyt krajowy będzie nadal silny, przy wciąż bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy i relatywnie wysokim, ale spowalniającym wzroście wynagrodzeń oraz umiarkowanej inflacji konsumenta. Realna siła nabywcza gospodarstw domowych powinna nadal być wysoka po przejściowym wzroście inflacji w I połowie 2020 r. Dynamika spożycia prywatnego w 2020 r. utrzyma się na poziomie 4%.

Inwestycje będą kontynuowane

Niskie stopy procentowe w Polsce są głównym motorem napędzającym inwestycje w budownictwie mieszkaniowym. Temu sektorowi sprzyjają rosnące ceny nieruchomości i wysoki poziom zatrudnienia. Natomiast inwestycje w środki trwałe powinny mieć dobrą dynamikę w I połowie 2020 r., ze względu na kontynuację inwestycji infrastrukturalnych, wynikających w dużej części z cyklu wyborczego. Inwestycje w środki trwałe w 2020 r. powinny wzrosnąć realnie o 4,1%.

Opracowanie: Arkadiusz Krześniak, Główny Ekonomista Deutsche Bank Polska S.A.

Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl

Zamknij Kup kamerę Bosch taniej o 150zł! Kup kamerę Bosch taniej o 150zł!