Wiadomości 19 paź
Organy kontroli Polski i Indii o smogu i innowacjach

fot. Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższe Organy Kontroli Polski i Indii blisko ze sobą współpracują, w oparciu o podpisaną umowę między dwoma urzędami. Polska NIK gościła delegację Urzędu Kontrolera i Audytora Generalnego Indii na czele z panem Mukesh Singh, Zastępcą Kontrolera i Audytora Generalnego i panią Mamta Kundra, Zastępcą Kontrolera i Audytora Generalnego. Spotkania te odbywają się cyklicznie. W tym roku uczestnicy skupili się głównie na dwóch tematach: kontroli smogowej i kontroli wykorzystania środków publicznych na innowacje.

Jestem zaszczycony, że mogę kontynuować rozpoczętą osiemnaście lat temu współpracę. Jest to najdłużej funkcjonujące porozumienie, jakie zawarliśmy w tym zakresie - mówił Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, witając gości w centrali NIK w Warszawie. - Podpisane zostało ono w 2000 roku przez ówczesnego Kontrolera i Audytora Generalnego Indii pana Vijay Krishna Shunglu i jednego z moich poprzedników, ówczesnego Prezesa Izby pana Janusza Wojciechowskiego, który obecnie jest polskim przedstawicielem w Europejskim Trybunale Obrachunkowym - kontynuował Prezes Kwiatkowski.

Prezes NIK krótko przypomniał także, że podczas wcześniejszych seminariów rozmawiano m.in. o kontrolach informatycznych (2015) i kontroli budżetowej (2016), a ostatnie seminarium poświęcone było Celom Rozwoju Zrównoważonego Agendy ONZ 2030. - Szczególnie interesujący jest temat ostatni, ponieważ jest to zupełnie nowa agenda i zupełnie nowe cele. Nowa jest też rola Najwyższych Organów Kontroli: stałe monitorowanie i przegląd wdrażania w poszczególnych krajach, zgodnie z jednym z priorytetów Planu Strategicznego INTOSAI na lata 2017-2022 i oczekiwaniami ONZ wobec INTOSAI - mówił Krzysztof Kwiatkowski. 

Główną częścią warszawskiej wizyty kontrolerów z Indii były zajęcia warsztatowe, poświęcone metodyce kontroli, opracowywaniu i analizie wyników oraz budowaniu informacji pokontrolnych. Prowadzący warsztaty Dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK Sławomir Grzelak skoncentrował się na kontrolach dotyczących obszaru gospodarki. Podzielił przeprowadzone przez Izbę kontrole na trzy grupy: pierwsza obejmowała kontrole spółek Skarbu Państwa, druga kontrole prywatyzacyjne, trzecia zaś - kontrole bezpieczeństwa energetycznego.

Goście szczególnie interesowali się rezultatami kontroli dot. wykorzystania środków publicznych przez przedsiębiorców na innowacje, badania i rozwój.

W raporcie pokontrolnym NIK przypomniała wówczas stanowisko ekonomistów, którzy oceniają, że innowacje oraz badania i rozwój (B+R) stanowią jedne z najważniejszych elementów budujących konkurencyjność nowoczesnych gospodarek. Dlatego też kontrolerzy zwrócili uwagę, że środki finansowe zamiast na projekty o wysokim potencjale innowacyjnym zbyt często przeznaczane są na przedsięwzięcia o znikomym znaczeniu dla gospodarki.

Polska obecnie stosuje około 60 instrumentów finansowego wsparcia publicznego przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio na rozwój innowacji oraz badań i rozwoju w przedsiębiorstwach. Są to przede wszystkim fundusze z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która  dysponuje środkami unijnymi z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), środkami własnymi oraz środkami budżetowymi. Kolejnym dysponentem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które wspiera politykę naukową naukowo-techniczną i innowacyjną państwa. W ramach samorządów wsparcia na innowacje mogą udzielać urzędy marszałkowskie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych - szeroko i szczegółowo przedstawiał tło tego obszaru prowadzący warsztaty Dyrektor Departamentu Gospodarki.

Przed przyjazdem do Warszawy najwyżsi rangą kontrolerzy z Indii odwiedzili Delegaturę NIK w Krakowie. Szczególnie zainteresowani byli praktycznymi aspektami funkcjonowania Izby i Delegatury. Pytali m.in. o podział zadań kontrolnych pomiędzy Centralą a delegaturami, o kontrole koordynowane i raporty końcowe, a także o kwestie związane z procedurą realizacji zadań kontrolnych, w tym kontroli wykonania zadań.

Krakowscy gospodarze spotkania, z Dyrektor Jolantą Stawską na czele przedstawili najciekawsze raporty z kontroli krajowych koordynowanych przez krakowską delegaturę w ostatnich latach. Duże zainteresowanie gości wzbudziła aktywność Delegatury w obszarze współpracy międzynarodowej, a szczególnie ostatni projekt: współkoordynowanie międzynarodowej kontroli jakości powietrza w Europie. Przedstawiciele indyjskiego NOK-u dopytywali także o wyniki krajowej kontroli ochrony powietrza i wyrazili duże zainteresowanie przygotowywaną anglojęzyczną wersją raportu.

Współpraca Najwyższej Izby Kontroli  z Urzędem Kontrolera i Audytora Generalnego Indii (Office of the Comptroller & Auditor General of India / CAG) rozwija się nie tylko na szczeblu bilateralnym, ale także w ramach Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli INTOSAI. Czterodniowe seminarium było 18. tego typu spotkaniem. Pierwsze wspólne polsko-indyjskie seminarium odbyło się w Indiach w 2000 roku. Od tej pory seminaria odbywają się na przemian w obu krajach i poświęcone są różnym tematom, m.in. kontrolom w środowisku IT, międzynarodowym standardom kontroli ISSAI, czy polityce medialnej.

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli

Tagi: NIK smog
gift