Smay klapy
Wiadomości 8 sty
Nowe Prawo zamówień publicznych 2021

Nowe Prawo zamówień publicznych. 1 stycznia 2021 r. weszło w życie nowe Prawo zamówień publicznych. Ma ono zapewnić ma większy i łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych dla przedsiębiorców z sektora MŚP. W tym nowe uprawnienia dla Rzecznika MŚP do wnoszenia środków ochrony prawnej. Rzecznik MŚP od początku był mocno zaangażowany w prace nad jego tworzeniem.

Celem ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) jest całościowe uregulowanie problematyki zamówień publicznych. Przede wszystkim istotą rozwiązań nowego PZP jest zwiększenie przejrzystości i spójności regulacji w zakresie zamówień publicznych. Z uwzględnieniem ich roli w kształtowaniu polityki państwa. Ponadto potrzeby wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług.

W nowej ustawie PZP przewidziano w szczególności następujące korzyści dla sektora MŚP:

 1. pełna elektronizacja zamówień za pośrednictwem platformy zakupowej. Przy czym urzędowa platforma e-Zamówienia ma zostać w pełni wdrożona do kwietnia 2021 r.; (zob. https://ezamowienia.gov.pl/pl/ i https://miniportal.uzp.gov.pl/)
 2. wprowadzenie zasady efektywności;
 3. wprowadzenie w przetargach unijnych analizy potrzeb i wymagań zamawiającego oraz raportów z realizacji zamówienia;
 4. uproszczenie procedury w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych (wprowadzenie nowego trybu podstawowego);
 5. zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego m.in. poprzez określenie zasad kształtowania umów i obowiązkowych postanowień umownych;
 6. wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych (m.in. zakaz nieproporcjonalnie wysokich kar umownych w stosunku do wartości zamówienia);
 7. ustalenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia;
 8. wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy;
 9. zmniejszenie obciążeń związanych z wadium czy zabezpieczeniem umowy;
 10. nadanie Rzecznikowi MŚP uprawnień analogicznych do tych, które przysługują podmiotom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej;
 11. wprowadzenie nowych możliwości rozstrzygania sporów przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik MŚP zaangażowany w prace nad projektami

Rzecznik MŚP aktywnie uczestniczył podczas prac nad projektami nowej ustawy PZP oraz ustawy ją wprowadzającej. Przy Rzeczniku MŚP w ramach Rady Przedsiębiorców działa również Zespół Roboczy ds. zamówień publicznych, który był zaangażowany w powyższe prace oraz opracowywał postulaty przedsiębiorców i ich organizacji.

Efektem tych pracy były m.in. poniższe wystąpienia Rzecznika MŚP:

 1. z dnia 21 lutego 2019 r. (znak: RMSP-61/2019/WPL) do Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz. Wstępne uwagi do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz projektu ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych;
 2. z dnia 27 lutego 2019 r. (znak: RMSP-61/2019/WPL) do Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz. Dodatkowe uwagi do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz projektu ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych;
 3. z dnia 5 czerwca 2019 r. (znak: RMSP-272/2019/WPL) do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W sprawie przekazania opinii UZP w sprawie możliwości waloryzacji umów w związku z dużym wzrostem cen materiałów budowlanych i robocizny;
 4. z dnia 12 czerwca 2019 r. (znak: RMSP-282/2019/WPL) do Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP – w sprawie przekazania uwag do projektu ustawy o systemie instytucji rozwoju;
 5. z dnia 12 lipca 2019 r. (znak: RMSP-354/2019/WPL) do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W sprawie rozpoczęcia prac nad promowaniem wśród zamawiających dobrych praktyk, w szczególności względem wykonawców z sektora MŚP;
 6. z dnia 16 sierpnia 2019 r. (znak: RMSP-354/2019/WPL) do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji Sejmu RP. Z przekazaniem propozycji zmian do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych wypracowanych przez Zespół Roboczy ds. zamówień publicznych i Zespół Roboczy ds. recyklingu i gospodarki odpadami (in-house);
 7. z dnia 8 listopada 2019 r. (znak: RMSP-354/2019/WPL) do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Z prośbą o przedstawienie wyników prac zespołu ds. przygotowania i upowszechnienia wzorcowych dokumentów i praktyk stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych oraz z zaproszeniem na posiedzenie Zespołu Roboczego zamówień publicznych przy Radzie Przedsiębiorców w dniu 21 listopada 2019 r.

Aktualnie Zespół Roboczy ds. zamówień publicznych skupia się na problemie terminowości realizacji zamówień publicznych w kontekście narastającego problemu pandemii koronawirusa.

Źródło: Rzecznik MŚP

Biznes Tuba

Biznes Tuba http://biznestuba.pl