Okiem praktyka 17 sie
De Dietrich
Pompa ciepła – jakie formalności trzeba spełnić

Instalacja pompy ciepła w zależności od rodzaju urządzenia wymaga dopełnienia pewnych formalności. Prezentujemy, o jakie dokumenty należy zadbać.

Instalując gruntową lub wodną pompę ciepła trzeba spełnić odpowiednie procedury. Chcąc uzyskać, np. dofinansowanie na nasze przedsięwzięcie, spełnienie tego typu wymogów w większości przypadków będzie nieuniknione. Kwestie te reguluje kilka różnych ustaw m.in. prawo geologiczne i górnicze, prawo budowlane, prawo wodne, prawo ochrony środowiska oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Poza tym, wymagania w tym zakresie mogą znajdować się miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Tutaj każda inwestycja przeprowadzana na danym obszarze, musi być zgodna z wymaganiami planu. W przypadku, gdy dla danego obszaru plan nie został uchwalony, konieczne będzie wystąpienie o wydanie decyzji na temat warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Kolejne pozwolenia będa konieczne, jeśli pompa ciepła będzie instalowana w budynku lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Dodatkowo, jeśli montaż urządzenia ma zostać przeprowadzony w budynku wpisanym do rejestru zabytków, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, a jeśli prace wykonywane są na terenie wpisanym do rejestru zabytków, trzeba dokonać zgłoszenia. Uzyskanie pozwolenia jest też niezbędne w przypadku przedsięwzięcia, które wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz wymagającego przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

Energia z gruntu

Gruntowe pompy ciepła mogą wykorzystywać kolektory poziome lub pionowe. W przypadku zastosowania kolektorów pionowych, chcąc wykonać otwory na obszarach górniczych lub poza nimi o głębokości powyżej 30 m w celu wykorzystania ciepła ziemi, konieczne będzie sporządzenie projektu robót geologicznych. Tego typu projekt podlega zgłoszeniu staroście i jeśli w terminie 30 dni od zgłoszenia, starosta nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do wykonania robót geologicznych.

Co z powietrznymi pompami ciepła?

Urządzenia wykorzystujące siłę wiatru z formalnego punktu widzenia są najłatwiejsze do instalacji. W zasadzie nie wymagają żadnych dodatkowych formalności, o ile nie będą montowane w budynkach lub na obszarze będącym pod ochroną konserwatora zabytków lub w obszarze Natura 2000.

De Dietrich

De Dietrich http://dedietrich.pl

De Dietrich to jedna z najstarszych marek w branży grzewczej na świecie. W 2009 roku, po połączeniu grupy De Dietrich Remeha i Baxi Group, powstało trzecie co wielkości przedsiębiorstwo w Europie w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań klimatycznych, wytwarzania ciepłej wody i usług.