Wiadomości 6 wrz
Wsparcie Finansowe dla Klastrów Energetycznych i Spółdzielni Energetycznych

Wkrótce będzie możliwość ubiegania się o dofinansowanie na planowane inwestycje dla klastrów energetycznych i spółdzielni energetycznych. Najnowsza nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadziła znaczące zmiany w zakresie funkcjonowania tych podmiotów.

Minister Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda, zatwierdził regulamin wyboru projektów w konkursie mającym na celu wyłonienie 139 inwestycji opracowanych przez klastry energetyczne, spółdzielnie energetyczne oraz samorządy. W ramach konkursu przygotowana zostanie dokumentacja dotycząca inwestycji w odnawialne źródła energii, a budżet konkursu wynosi niemal 187 milionów złotych.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) informuje, że ten nabór stanowi pierwszą część programu inwestycji B2.2.2 „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne”, który ma łączny budżet wynoszący niemal 435 milionów złotych. Środki na ten cel pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wsparcie przedinwestycyjne będzie obejmować opracowanie modelu prawno-organizacyjnego i biznesowego niezbędnego do uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznych. Druga część programu zakłada wyłonienie 10 zaawansowanych projektów społeczności energetycznych, które otrzymają dofinansowanie na realizację demonstracyjnych instalacji OZE oraz wdrożenie zaawansowanych usług energetycznych.

Maksymalna jednostkowa kwota dofinansowania wynosi 1,55 mln złotych dla klastrów energetycznych, 400 tys. złotych dla spółdzielni energetycznych oraz 1,4 mln złotych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST). Maksymalny poziom dofinansowania nie przekracza 95% wartości projektu.

Nabór wniosków rozpocznie się 12 września i będzie kontynuowany w trybie ciągłym do osiągnięcia założonej liczby projektów.

Więcej Środków z REPowerEU?

Dodatkowo MRiT zgłosiło program B2.2.2 do zwiększenia alokacji w ramach programu REPowerEU Komisji Europejskiej, który ma na celu reagowanie na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę.

Ministerstwo informuje, że w przypadku zasilenia programu środkami z programu REPowerEU budżet całego programu zostanie zwiększony z 435 mln złotych do ponad 851 mln złotych. To z kolei przekłada się na wzrost liczby wspieranych inwestycji – zarówno na etapie przedinwestycyjnym, z 139 do 200, jak i projektów na etapie wsparcia inwestycyjnego, z 10 do 20.

MRiT ma nadzieję, że decyzje w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania zostaną podjęte jeszcze w tym roku.

Nowe Zasady dla Klastrów

Ostatnio parlament przyjął kolejną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza szereg zmian, w tym dotyczących klastrów energetycznych.

Nowe przepisy przewidują, że klastry będą mogły obejmować obszar jednego powiatu oraz pięciu sąsiednich gmin, a także będą musiały działać na obszarze jednego operatora sieci dystrybucyjnej. Wprowadzony zostanie również obowiązek rejestracji klastrów prowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Aby zachęcić do działalności w ramach klastrów, wprowadzone zostaną preferencje dotyczące rozliczeń energii wytworzonej i zużytej przez członków klastra. Energię tę zwolniono będzie z opłaty za OZE, opłaty kogeneracyjnej oraz obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia i efektywnością energetyczną. Dodatkowo, w przypadku autokonsumpcji energii przekraczającej 60%, przewidziano ulgę od zmiennych składników opłat dystrybucyjnych.

Aby skorzystać z tych zwolnień, klastry będą musiały spełnić szereg nowych wymogów, takie jak pochodzenie co najmniej 30% energii z OZE do końca 2026 roku i łączna moc zainstalowanych instalacji w klastrze do 150 MW. Ponadto, moc magazynów energii w klastrze powinna wynosić co najmniej 2% mocy instalacji wytwórczych.

Najnowsze zmiany w ustawie o OZE wprowadzają również nowe zasady działania spółdzielni energetycznych, które zostaną poszerzone o obrót i magazynowanie energii z biogazu oraz biometanu.