Wiadomości 19 maj 2023
Podsumowanie roku działań związanych z realizacją Polityki Surowcowej Państwa

17 maja 2023 r. w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) odbyła się konferencja „Rola Polityki Surowcowej Państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowego Polski”. „PSP2050 to program zakrojony na wiele lat, stąd bardzo istotne jest podsumowanie pierwszego roku, aby potwierdzić lub zweryfikować obraną na początku ścieżkę realizacji”- powiedział w trakcie konferencji Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. W konferencji wziął również udział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Polityka Surowcowa Państwa do 2050 roku to dokument uchwalony przez Radę Ministrów 1 marca 2022 roku. Ma na celu zapewnienie polskiej gospodarce dostępu do niezbędnych surowców mineralnych (krajowych oraz importowanych), zarówno współcześnie, jak i w liczącej dekady przyszłości, z uwzględnieniem postępujących w czasie zmian gospodarczych, społecznych, a także politycznych.

Niektóre działania istotne dla prowadzenia polityki surowcowej państwa zaczęto realizować w trakcie przygotowywania dokumentu. Opracowano na przykład metodykę wyznaczania surowców strategicznych oraz krytycznych dla krajowej gospodarki i stosując ją, przygotowano listy tych surowców. Określono krajowe zapotrzebowanie na surowce w roku 2025, 2030, 2040 i 2050. Analizie poddano 100 surowców mineralnych, uwzględniając wszystkie ich grupy, w tym surowce energetyczne, metaliczne, chemiczne i skalne

-powiedział wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio.

Jak podkreślał wiceminister Piotr Dziadzio realizacja tych działań była niezwykle istotna, ponieważ to lista surowców wytypowanych jako krytyczne i strategiczne dla gospodarki państwa ukierunkowuje działania związane z realizacją polityki surowcowej. Realizowane w ramach PSP stałe poszerzenia bazy zasobowej kopalin do produkcji surowców (w tym surowców energetycznych), jak również intensyfikacja poszukiwania, rozpoznawania i zagospodarowania systemów geotermalnych, właściwe zmiany prawa i kompleksowa ochrona złóż kopalin, a także współpraca międzynarodowa i edukacja to kluczowe elementy realizacji założeń PSP2050. Należy wskazać, że głównym wykonawcą zadań jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, który na mocy ustawy Prawo geologiczne i górnicze wypełnia zadania państwowej służby geologicznej.

W konferencji wziął również udział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, który uczestniczył w panelu „Zapewnienie dostępu do surowców mineralnych jako warunek konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego kraju w kontekście zmieniających się warunków geopolitycznych i transformacyjnych”.

Strategiczne dokumenty takie jak Polityka Energetyczna Polski czy Polityka Surowcowa Państwa wyznaczają kierunki działań zarówno w obszarze legislacyjnym, jak również w kontekście programów wsparcia realizowanych m.in. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- powiedział podczas konferencji wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Jak zaznaczył w trakcie konferencji Mateusz Damrat, dyrektor PIG-PIB transformacja energetyczna i gospodarcza wymaga nowych technologii, a te z kolei dużych ilości surowców nieenergetycznych, które często są krytyczne dla Polski, jak i UE. Kluczowe, znaczenie mają tutaj metale. Prognozy wskazują, że na niektóre z nich popyt do 2050 r. wzrośnie nawet dziesięciokrotnie.

Państwowa służba geologiczna, na zlecenie Głównego Geologa Kraju prowadzi szeroko zakrojone prace badawcze mające na celu rozpoznanie występowania złóż kopalin, a tym samym poszerzania bazy zasobowej kraju

- dodał Andrzej Głuszyński zastępca dyrektora PIG-PIB ds. służby geologicznej podczas prezentacji zadań psg.

Aktualnie PIG-PIB w ramach planu prac państwowej służby geologicznej realizuje szereg zadań związanych m.in. z oceną perspektywiczności występowania złóż w różnych obszarach kraju, dokumentowaniem złóż kopalin, współpracą międzynarodową w kontekście prowadzenia prac badawczych za granicą, rozpoznaniem występowania złóż oceanicznych, gospodarką obiegu zamkniętego i edukacją w zakresie geologii i górnictwa.

W podsumowaniu konferencji wiceminister Piotr Dziadzio podkreślił znaczenie krajowej bazy zasobowej dla zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju. Podczas paneli dyskusyjnych potwierdzono słuszność realizowanych działań zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, wskazano na synergię i spójność działań Polityki Surowcowej Państwa z innymi strategiami sektorowymi, ale również działaniami Komisji Europejskiej w zakresie zabezpieczenia dostępu do surowców. Na zakończenie wskazano na konieczność aktualizacji PSP2050 w najbliższej przyszłości w kontekście zmieniających się czynników geopolitycznych i nowych wyzwań technologicznych.

Tagi: surowce